Tiếng anh lớp 5 Bài tập luyện tập Unit 2: I always get up early. How about you?

Unit 2: I always get up early. How about you? 

Lesson 1

Exercise 1: Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại:

1/ A. early                              B. my                           C. usually                    D. city

2/ A. always                           B. play                         C. have                        D. face

3/ A. like                                 B. evening                  C. dinner                     D. film

Exercise 2: Chọn từ có trọng âm khác:

4/ A. after                              B. morning                 C. often                       D. before

5/ A. homework                    B. afternoon               C. exercise                  D. centre

Exercise 3: Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu:

6/ They usually ……… early and do morning exercise.

  1. gets on                        B. get up                     C. get on                     D. gets up

7/ What ……… you do after school? – I usually do my homework.

  1. do                                B. are                          C. does                                    D. x

8/ Mary often ……… TV after dinner with her parents.

  1. watch                          B. to watch                 C. watches                  D. watchs

9/ What does your mother …….. in the evening? – She ……… me with my homework.

  1. do – help                    B. do – helps              C. does – helps           D. does – help

10/ I sometimes go to the sports centre with my friends ……… the afternoon.

  1. on                                B. at                             C. with                         D. in

Exercise 4: Mở ngoặc các động từ sau:

11/ The children often (ride) …………. a bike in the afternoon.

12/ Her mother always (cook) ………… dinner after work.

13/ My brother sometimes (talk) ………… with friends online in the evening.

14/ Lily (like – listen) ……………………………….. to music after dinner.

15/ Tam and her friend always (go) ………. to school early.

Exercise 5: Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh:

16/ is/ food/ This/ we/ the/ eat/ way/ our/ .     ……………………………………………………………………………..

17/ do/ What/ after/ she/ does/ school/ ?         ……………………………………………………………………………..

18/ breakfast/ have/ I / always/ big/ a/ .                        ……………………………………………………………………………..

19/ you/ school/ Who/ with/ to/ do/ go/ ?        ……………………………………………………………………………..

20/ likes/ Tim/ badminton/ playing/ .                  ……………………………………………………………………………..

Lesson 2

Exercise 1: Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại:

1/ A. study                             B. surf                         C. up                            D. bus

2/ A. kind                               B. ride                         C. twice                       D. fishing

3/ A. come                             B. once                        C. bicycle                    D. centre

Exercise 2: Chọn từ có trọng âm khác:

4/ A. library                           B. Internet                  C. cinema                    D. information

5/ A. partner                                     B. swimming              C. grandparents         D. project

Exercise 3: Viết câu hỏi và trả lời theo mẫu:

Eg: How often/ you/ go to the library? – twice a month.

  • How often do you go to the library? – I go to the library twice a month.

6/ How often/ you/ study with a partner? – twice a week.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7/ How often/ Linda/ go to the cinema? – once a month.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8/ How often/ your mother/ go shopping? – every day.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9/ How often/ you/ surf the Internet? – once a week.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Exercise 4: Hoàn thành đoạn hội thoại sau với các từ đã cho:

twice              after               cooking         often              late                 are

Adam: What (10)……… you doing, Susan?

Susan: I’m (11) …………… dinner.

Adam: Do you like cooking?

Susan: Yes, I do. I usually cook (12) ………….. school because my mother always comes home (13) ………… I help my mother with shopping too.

Adam: How (14) ……………. do you go shopping?

Susan: (15) ……………. a week.

Exercise 5: Dịch câu sau sang tiếng Anh:

16/ Bạn đi câu cá bao lâu một lần? – 1 tháng 1 lần………………………………………………………………

17/ Tom đến rạp chiếu phim 2 lần 1 tháng. …………………………………………………………………….

18/ Hàng ngày tớ đi xe đạp đến trường. ……………………………………………………………………………

19/ Bố bạn làm gì vào buổi tối? – Ông ấy thỉnh thoảng lên mạng.

……………………………………………………………………………………………………………………………

READING COMPRENSION

Đọc đoạn văn rồi trả lời câu hỏi:

 

My name is Mai. I get up very early in the morning. I do morning exercise with my father. After breakfast, my brother and I ride a bicycle to school. We come home at 11 o’clock and then I have lunch with my family. In the afternoon, I study with my partner. Her name is Linh. Sometimes, I go to the library to look for some information. My family go to the cinema once a month.

 

20/ What’s her name? ……………………………………………………………

21/ Does she get up late in the morning? ………………………………………………………………………….

22/ Who does she go to school with? ………………………………………………………………

23/ What’s her partner’s name? …………………………………………………………………………………………

24/ How often do her family go to the cinema? ……………………………………………………………………………

 

 

 

Bài liên quan

Related posts: