Tài liệu luyện thi Olympic Tiếng Anh tiểu học

Bài tập 1. Em hãy khoanh tròn một từ khác với các từ còn lại.

 1. A. chicken B. bread C. food D. rice
 2. A. math B. subject C. science D. Music
 3. A. breakfast B. lunch C. dinner D. Have
 4. A. house B. father C. mother D. brother
 5. A. headache B. toothache C. doctor D. Fever

 Bài tập 2. Em hãy hoàn thành các tranh sau, sử dụng các tranh gợi ý:

 • I’d like a ………hambergur……………..
 • My father is a …………………
 • I am ……………….. at the moment.
 • Nam and Alan is going to ……………….next Sunday
 • Mai always …………………… at 7 a.m
 • Would you like an ……………….

Bài tập 3. Em hãy xếp các câu trong cột B sao cho phù hợp với nội dung các câu trong cột A. 

1.Where are you from?                                              a. Because I want a hamburger.

2. How often do you play football?                             b. It’s my favorite drink.

3. I like milk very much.                                             c. I’m from London.

4. What did you do yesterday?                                  d. Yes, I am.

5. Are you going to ride a bike tomorrow?                 e. Sometimes.

6. Why do you go to the food stall?                            f. We went to the cinema.

Em hãy ghi ñáp án vào ô sau:

1. ……….

2…………

3………..

4…………

5…………

6……….

Bài tập 4. Em hãy hoàn thành ñoạn hội thoại sau, sử dụng các từ cho sẵn:

 • works
 • thirty
 • nine
 • her
 • nurse
 • where

A: What’s your mother’s name?

B: (1)………. name is Lan.

A: How old is she?

B: She is ( 2 )………..

A: What does she do?

B: She works as a ( 3 ) …………..

A: ( 4 )………..does she work?

B: She ( 5 ) ………… in a hospital.

PHẦN II. ĐỌC HIỂU 10 Câu 10 điểm

Bài tập 1. Em hãy đọc đoạn văn và điền các thông tin vào bảng sau:

My best friend is Le Van Tam. He’s ten years old. He lives at 26 Ly Thuong Kiet Street in Hanoi with his mother, father and his elder brother. He’s a student at Quang Trung Primary School. He’s tall and thin. He has short black hair. His close friends are Minh, Bao and me. His telephone number is 04.3.668.752.

 1. Name: Le Van Tam
 2. Age: ……….
 3. Home Address: ……….
 4. Job 4. School: ……….
 5. Telephone Number: ……….

Bài tập 2. Em hãy đọc đoạn văn sau rồi đánh dấu ( √ ) vào ý True ( đúng ) hoặc False ( sai ) cho các câu dưới đây.

There are four seasons in Vietnam. They are spring, summer, autumn and winter. The weather in spring is usually fine and warm. Summer is always very hot and it often rains. It is a rainy season. It is cool and windy in autumn. Winter is a dry season. It is often cloudy and cold. The days in winter are short and the nights are long.

True False

1. There are four seasons in Vietnam. □ □

2. It’s usually fine and warm in spring. □ □

3. It doesn’t rain in summer. □ □

4. It’s often cloudy and cold in winter. □ □

5. The days in winter are long. □ □

PHÂN III. VIẾT 4 ý 10 điểm Em hãy dựa vào cây gia đình và viết về gia đình bạn Nam.

Mr. Kien Mrs. Lan doctor teacher 42 years old 38 years old Mai Nam student student 7 years old 11 years old This is Nam’s family.

His father is ………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. TRÒ CHƠI NGÔN NGỮ 8 từ 10 ñiểm Em hãy ñiền từ thích hợp vào ô chữ bằng cách trả lời các câu hỏi ở cột ngang (Across) và câu hỏi ở cột dọc ( Down) ACROSS 1. What animal swings from tree to tree? 2. What animal is black and white? 3. What animal is the King of the forest? 4. What animal is orange and black? DOWN a.What animal is big and grey? b.What animal says woof,woof? c.What animal says meos? d. What animal is the tallest? 1 b a c d 3 4 2

Bài liên quan

Related posts: