Đề kiểm tra tiếng anh lớp 4

I. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống (Complete the sentences)
1. Happy ………, Jenny! How ….. are you?
2. I’m seven ……….. .
3. This …….. for you!
4. Wow! A robot! Thank………
5. ……… my birthday today.
6. What………. it?
7. I don’t …….. .
8. ………. is it?
9. It’s ……. bicycle.
10. It’s………. eraser.
11. play………… a yo-yo
12. throw …….. ball
13. ………..a ball
14. hit a …………..
15. do a ……………
16. ……………rope
17. Can he play with a yo-yo? – Yes,…….. can.
18. Can you throw …….. ball?- No, I can…….
19. ……..you catch a ball? – ……, I can’t.
20. Can you hit a ……? ……, I can.
21. Can she play with a ……..?-Yes, ……can
22. Can ……. throw a ball? – No, I …….not.
23. Can ……. catch a ball? – No, I can…….
24. ……. you hit a ……? ……, I can
25. He……… six years old.
26. What ………. it? It’s ………. big kite.
27. ……….. it a ball? …………., it isn’t. It’s a little yo-yo.
28. Is it a doll? ……….., it is. It’s a big……….
29. ……….you hit a ball? …….., I can.
30. Can he ……….. the piano? ………, he can’t.

II. Hoàn thành bài hội thoại sau (Complete the dialogue)

A: It’s little. What’s……..?

B: Is it ….. ball?

A: ……, it isn’t.

B: Is…….. a yo-yo?

A: Yes, it……… .

B: It’s a ………yo-yo.

A: Is this a bag?

B: Yes, …….. is. Is that ….. bicycle?

A: No, it………. .

B: Is…….. a bag?

A: Yes, it……… . It’s a big ………..

 

S1: Happy ……… Jenny!

S2: How …… are you?

Jenny: I’m eight………..

S1: This is ……… you.

Jenny: Thank you.

S2: What … it?

Jenny: It’s ….big ball.

S2: Can you throw …ball?

Jenny: Yes, I …

S1: Can you catch a ……

Jenny: No, I ……. .

III. Sắp xếp các chữ cái sau thành từ có nghĩa (Reorder the letters to make words)

  1. irbthdya                                 10. rtsoh
  2. 2. zpzeul                               11. qauser
  3. 3. tike                                   12. orudn
  4. 4. ibcceyl                              13. tiltel
  5. 5. toobr                                 14. igb big
  6. 6. llab                                    15. nogl
  7. 7. lyap                                   16. chtac
  8. 8. thi                                      17. od
  9. 9. wothr                                 18. pjmu

Bài liên quan

Related posts: