Đề kiểm tra học kỳ 2, lớp 4

I. Hoàn thành các từ sau: (1m)

 1. It is a lo_g
 2. I want fi_h and
 3. There are four d_lls.
 4. I can pl_y with a yo-yo.

II. Tìm từ khác với các từ còn lại: (1m)

 1. cake b. juice             c. bread                                   d. ice cream
 2. monkey b. tiger             c. lion                                      d. bear
 3. square b. short                        c. big                                       d. marker
 4. doll b. car                           c. red                                       d. yo-yo.

III. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: (2m)

 1. …………….are you? I am fine.
 2. How old How                        c. Where
 3. ……….is this? It is a crayon.
 4. What Who                        c. Where
 5. How old …….. you? I am seven years old.
 6. is are                           c. am
 7. Do you want milk? …………………….
 8. Yes, I do. Yes, I am                 c. No, it isn’t.
 9. ……………… pens are there? There are two pens.
 10. How old How                        c. How many
 11. How is the …………….? It is sunny.
 12. weather table                        c. sun
 13. What do you like? I like elephants …….. rabbits.
 14. an and  c. X
 15. There …… four clouds.
 16. Are
 17. Is
 18. am

IV. Sắp xếp lại cho đúng trình tự: (2m)

 1. Cut it
 2. Buy an orange.
 3. Wash it.
 4. Eat it.

V. Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh: (2m)

 1. I / too / , / like/ chicken.

………………………………………………………………..

 1. is/ there/ one / flower.

………………………………………………………………..

 1. is/ it / short/ a / ruler.

………………………………………………………………..

 1. There/ five / are / robots / yellow.

…………………………………………………………………

 

IV. Viết từ trái nghĩa với từ cho sẵn: (1m)

 1. short         ≠          ……………
 2. big            ≠          ……………

 

Bài liên quan

Related posts: