SAI BIỆT TRONG BA CHO CHÍNH YẾU

Ở Tịnh – trâch dùng Chù – phông chỉ thứâ môt dù – niện mà thôi và lây tện dù – niện này mà đât tện chô nhà, nhứ Sinh – khí – trâch hây Thiện – y – trâch chàng hân. Côn ợ Đông – trâch và biện – hôâ – trâch thì dùng môt Sợn – chù đà thứâ môt dù – niện lài côn thệm ânh hứợng vợi môt “Sâô – chùâ” râl trông hệ nứâ, vây lây tện dù – niện và cà Sâô – chùâ đệ9 đât tện chô nhà, nhứ Diện – niện – trâch, nhứ Thâm – lâng – trâch, Vù – khùc – trâch chàng hân.

 • Cứâ cài là môt nợi chính yệù, vì nô là lôi đi vâô nhà, nệù dứng trùng tài cùng tôi tức nhứ ngứợi đi trùng vâô chôn mây mân, bâng dứng tài cùng xẩù tức nhứ ngứợi đi vâô chôn ngùy hiệ9m, tôi – tâm, chông gài. Cứâ – cài là mệ sành rà câc dù – niện chô chù – phông, chô Sợn – chù và chô Bệp. Vì vây, nện hệ Chù – phông, Sợn – chù và bệp thừâ dù – niện tôi tức Cứâ – cài tôi, vì mệ tôi mợi sành rà câc côn tôi, bâng thứâ dù – niện xâu tức Cứâ – cài xâù, vì mệ xâu mợi sành côn xâù.
 • Chù – phông hây Sợn – chù đệù là nhứng nợi chính yệù, trù côt, chù yệù, lâm chù tôân thệ9 ngôi nhà chô nện gôi là Chù – phông, là Sợn – chù . Nệù cô đứợc ợ nhâm cùng tôi và thứâ dù – niện tôi hây Sâô tôi là nhà ợ thịnh vứợng và yện lành. Bâng ợ nhâm cùng xâù và thứâ dù – niện xâù hây sâô xẩù là nhà ợ sùy vi, chàng yện.
 • Bệp là chô chính yệù vì nợi sinh dứợng, nùôi sông côn ngứợi, nệù đứợc ân trí nợi cùng tôi và thứâ dù – niện tôi thì sứ sinh dứợng mợi đàng lợi ích, ít bệnh hôân. Bâng an trí tại cung xấu và thừa du – niên xấu khác nào sự sinh dưỡng bị đầu độc gây ra đủ các bênh chừng cà tai hoa. Tràm bênh đa sô” do nỡi ân uong sinh ra.

>>> Xem thêm: Đông tây trạch, tru, mệnh

TOM LAI: Ba chô chính yếu đừỡc đat vao 3 cung tôt la đoi vỡi nhau đừỡc từỡng sinh hay tỵ hoa va 3 cung đêu thừa kiết du – niên hay kiết – tinh thì quyết định mọt ngoi nha thịnh vừỡng. Bang trai lai đat trung vao 3 cung xẩu la đoi vỡi nhau từỡng khac va đong thừa du – niên hay hung tinh thì quyốt định ngoi nha suy bai.

Nhan đê quyê9n sach co hai chừ Tam – yêu đo la 3 cho chính yêu noi trong bì vậy.

Sự SAI BIỆT TRONG 4 CHO THỨ YEU

 • Trong 4 cho thừ yêu thì Hừỡng – bốp co tam quan trong hỡn ca, kế đo la Cừa – phong va Cừa – bếp, sau hết la Cừa – ngo. Ngừỡi xừa khong kê tỡi Cừa – ngo, co lê vì no khong thuọc vê ngoi nha.
 • Cừa – phong va Cừa – bếp ỡ Tịnh – trach ít quan trong, con ỡ Đọng – trach va Biên – hoa – trach đừỡc quan trong nhiêu hỡn. Đo la bỡi ỡ Tịnh – trach thì Chu – phong va Bấp bị lê thuọc, tết ca cac cừa cua no cung bị lê thuọc, con ỡ Đọng – trach va Biến – hoa – trach thì Phong – chua va Bếp chiếm riêng mọt ngan nha đọc lap, từc no co tam quan trọng hỡn trong hang thừ yêu.

ĐO LƯỜNG TOT XAU CHO 7 CHO

 • Cai viêc đo lừỡng tot xau khong lay đau la quyết định cho đung từng phan ly nhừ viêc trac lừỡng bang toan phap, nhừng đai khai cung co thê’ phan biêt cho khinh cho trọng, nhiên – hau mỡi giao định đừỡc mọt cai nha thịnh hay suy, thịnh suy nhiêu hay ít. va lai con sừ phan lừỡng tot xau cho cho chính yêu thì khac, cho nhừng cho thừ yêu thì khac. Nhừng cho chính yêu va thừ yêu cua loai trach nay vỡi loai trach kia cung lai khong hoan toan bang Vay tam định nhừ sau:
 • Ở Tịnh – trach co 3 cho chính yêu la Cừa – cai, Chu – phong va Bếp. Con 4 cho phu thuọc kia la Hừỡng – bếp, Cừa – bếp, Cừa – phong va Cừa – ngo.
 • Đọng – trach va Biến – hoa – trach cung co 3 cho chính yếu la Cừa – cai, Sỡn – chu va Bếp. Lai phai kê’ Phong – chua co Sao – chua la cho thiết yếu nhat hang. Con 4 cho phu thuọc kia, cung nhừ ỡ Tịnh – tra ch, anh hừỡng tam thừỡng.
 • Moi cho chính yếu trọn tot thì đừỡc 30% tot, trung bình thì đừỡc 15% tot, bang trọn xau thì 30%
 • Moi cho phu thuọc trọn tot thì đừỡc 10% tot, trung bình thì đừỡc 5% tot, bang trọn xau thì định 10% xau.

>>> Xem thêm: Bảng chi phí và phân phối công việc cho hệ thống website duy trì

Ba hang: trọn tot, trung bình va trọn xau la nhừ vay:

. Trọn tốt: la cho gap kiết du -niên hay kiết – tinh ma phai đac vị hay đang – diên. Co 3 kiết du – niên la Sinh – khí, Diên – niên va Thiên – y (Phuc – vị cung đừỡc gọi la kiết du – niên, nhừng chỉ tot bang phan nừa). Co 3 kiết tinh la Tham – lang, vu – khuc va Cừ – mon (Phu Bat cung la kiết tinh nhừng chỉ tot bang phan nừa). Trọn tot la đừỡc 30% tốt. Riêng Phuc – vị va Phu Bat trọn tot la 15%.

. Trung bình: la cho gap kiết du – niên hay kiết – tinh nhừng that vị, đừỡc 15% tết. Riêng Phuc – vị va Phu Bat chỉ đừỡc trên dừỡi 5% tot.

. Trọn xấu: Là chỗ gặp hung du – niên như Tuyệt mệnh, Ngũ quỷ, Lục sát và Hoa hài. Hoặc gặp hung tinh như Phá quàn, Liêm trinh, Vàn khuc và Lỗc tỗn. Phàm hung du – niên hàỷ hung tinh cung vày, thì kê’ là tron xấu 30%, du đàc vị hàỷ đàng diện cung vày.

 • Phàm kiết du – nên hàỷ kiết tinh cung vày, đỗi với nỗ gàp cung tương khàc là thết vị. Gàp cung tương sành là đàc vị, gàp cung tỵ hỗà (đỗng lỗài) là đàng – diên tốt bàc nhàt, đàc vị tỗt bàc nhì, thàt vị tỗt bàc bà. Đàc vị mà cỗ sành cung tỗt hớn cung sành nỗ.
 • Riêng kiốt tinh đàc vị hày đàng diên mà đươc ớ tài ngàn chỗt tưc ngàn cuỗi cung gỗi là nhàp miốu, khỗng cỗ càch nàỗ tót hớn nỗ đươc. Tính sẩn như sàu:

. Sinh khí và Phuc vị thuộc Mỗc: gàp càc cung Kiên Đỗài Cẩn Khỗn là thàt vị, gàp càc cung Khàm Ly là đàc vị, gàp càc cung Chấn Tỗn là đàng diên.

. Thiên y thuỗc Thỗ: Gàp càc cung Chàn Tỗn Khàm là thàt vị, gàp càc cung Ly Đỗài Kiên là đàc vị, gàp càc cung Càn Khỗn là đàng diên.

. Diên niên thuỗc Kim: gàp càc cung Ly Chàn Tỗn là thàt vị, gàp càc cung Càn Khỗn Khàm là đàc vị, gàp càc cung Kiên Đàỗ là đàng diên.

. Thàm làng và Phu Bàt thuỗc Mỗc: gàp càc Sơn – chu Kiên Đỗài Càn Khỗn là thài vị, gàp càc Sơn – chu Khàm Ly là đàc vị, gàp càc Sơn – chu Chàn Tỗn là đàng diên.

. Cư mỗn thuỗc Thỗ: gàp càc sơn – chu Chàn Tỗn Khàm là thàt vị, gàp càc sơn – chu Ly Kiên Đỗài là đàc vị, gàp càc sơn – chu Càn Khỗn là đàng diên.

. vu khuc thuỗc Kim: gàp càc sơn – chu Ly Chàn Tỗn là thàt vị, gàp càc Sơn – chu Càn Khỗn Khàm là đàc vị, gàp càc sơn – chu Kiên Đỗài là đàng diên.

(Chu y: Nhưng kiốt du – niên sỗ đỗi vơi cung sơ – thưà cu à nỗ mà tính. Cỗn nhưng kiốt tinh sỗ đỗi vơi sơn – chu mà tính.

VƯỢNG TRẠCH CACH VA SANH TRACH CACH

 • Vương trạch: phàm kiốt tinh hày kiốt du – niên đỗng mỗt lỗài vơi trạch là càch ràt tỗl, thêm sự thịnh vương chỗ nhà. Như Đỗng – tư – tràch (thuỗc Mỗc) mà dung Thàm làng Mỗc tinh làm Sàỗ – chuà, hỗàc Chu – phỗng hày Sơn – chu thưà sinh khí Mỗc. Như Tày
 • tư – tràch (thuỗc Kim) mà dung vu khuc Kim tinh làm Sàỗ chuà hỗàc Chu – phỗng hày Sơn – chu thưà Diên – niên Kim.
 • Sành – tràch: Phàm kiốt tinh hày kiốt du – niên sành tràch là càch tỗl, thêm sư phàt đàt chỗ nhà. Như tày – tư – tràch (thuỗc Kim) mà dung Cư mỗn Thỗ tinh làm Sàỗ – chuà, hỗàc Chu – phỗng hày Sơn – chu thưà Thiên – y Thổ.

Phàm đươc hài càch trên (Vương – tràch hày Sành – tràch) mà kiốt tinh hày kiốt du – niên lài đàng diên hày đàc vị thì sư thịnh vương, sư phàt đàt càng mành càng làu bên.

>> Xem thêm: Bảng giá

Phương Trinh