Ngũ hành

Ngu hành là 5 hành: Kim, Mỗc, Thuy, Hỗà, Thỗ. Vàn vàt đêu dỗ Ngu hành kốt tàỗ. Du học mỗn nàỗ cung phài rành rê Ngu hành cuà càc lỗài rỗi mơi tính sinh khàc, ty hỗà hàu hết sư tỗl hày xàu.

 1. Chư lọại thuọc ngu hanh

Trong môn Bát – trạch cần thiết biết ngũ hành cua ba loại chính là: 8 cung, 8 du

 • niên va 8 sao. Ke chung như sau:
 • Loai Kim cô: Kiến, Đoai, Diên niên, Tuyệt mênh, Vu khuc, Pha quan.
 • Loai Mộc co: Chấn, Ton, Sinh khí, Phuc vị, Thanh long, Phu bật.
 • Loai Thuy co: Kham, Luc sat, Van khuc.
 • Loai Ho a co: Ly, Ngu quy, Liếm trinh.
 • Loai Tho co: Cẩn, Khon, Thiến y, Họa hai, Cư mon, Lọc

>>> Xem thêm: SAI BIỆT TRONG BA CHO CHÍNH YẾU

 1. Ngu hanh ty – hoa (tưc đồng loại)
 • Kim gap Kim la Ty – Loai Kim co Kiến, Đoai, Diên niên, Tuyệt mệnh, Vu khuc, Pha quan… gap nhau gọi la ty – hoa.
 • Mọc gap Mọc la ty – hoa. Loai Mọc co Chan, Ton, Sinh khí, Phuc vị, Tham lang, Phu gap nhau gọi la ty – hoa.
 • Thuy gap Thuy la ty – hoa. Loai thuy co Kham, Luc sat, Van khuc.. gap nhau gọi la ty – hoa.
 • Hoa gap Hoa la ty – hoa. Loai Hoa co Ly, Ngu quy, Liêm trinh. gap nhau gọi la ty – hoa.
 • Tho gap Tho la ty – hoa. Loai Tho co Can, Khon, Thiên y, Họa hai, Cư mon, Loc ton. gap nhau goi la ty – hoa.
 1. Ngu hanh tương sinh
 • Kim sinh Thuy: loai Kim như Kiên, Đoai, Diên niên, Tũyệt mênh, Vu khuc, Pha quan đong sinh loai Thuy như Kham, Luc sat, Van khuc.
 • Thuy sinh Mọc: loai Thuy như Kham, Luc sat, Van khuc. đong sinh loai Mọc như Chan, Ton, Sinh khí, Phuc vị, , Tham lang, Phu Bat.
 • Mọc sinh Hoa: loai Mọc như Chan, Ton, Sinh khí, Phuc vị, Tham lang, Phu Bat. đong sinh loai Hoa như Ly, Ngu quy, Liêm trinh.
 • Hoa sinh Tho: loai Hoa như Ly, Ngu quy, Liêm trinh. đong sinh loai Tho như Can, Khon, Thiên y, Họa hai, Cư mon, Lọc ton.
 • Tho sinh Kim: loai Tho như Can, Khon, Thiên y, Họa hai, Cư mon, Lọc ton. đong sinh loai Kim như Kiên, Đoai, Diên niên, Tũyệt mênh, Vu khuc, Pha quan.
 1. Ngu hanh tương khac
 • Kim khac Mọc: loai Kim như Kiên, Đoai, Diên niên, Tũyệt mênh, Vu khuc, Pha quan. đong khac loai Mọc như Chan, Ton, Sinh khí, Phuc vị, Tham lang, Phu Bat. ong khac loai Tho như Can, Khon, Thiên y, Họa hai, Cư mon, Lọc ton. đong khac loai Thuy như Kham, Luc sat, Van khuc. đong khac loai Hoa như Ly, Ngu quy, Liêm trinh.
 • Hoa khac Kim: Loai Hoa như Ly, Ngu quy, Liêm trinh. đong khac loai Kim như Kiên, Đoai, Diên niên, Tũyệt mênh, Vu khuc, Pha quan.

>>> Xem thêm: Bảng giá

 1. Ngu hanh sôT muc
 • Loai Thuy so” 1 va so” 6. Như thap bọi thì thanh 10, thanh 60.
 • Loai Hoa so” 2 va so” 7. Như thap bọi thì thanh 20, thanh 70.
 • Loai Mọc so” 3 va so” 8. Như thap bọi thì thanh 30, thanh 80.
 • Loai Kim so” 4 va so” 9. Như thap bọi thì thanh 40, thanh 90.
 • Loai Tho so” 5 va so” 10. Như thap bọi thì thanh 50, thanh 100.

Thập bội là nhân cho 10. Gần và ít thì dùng nguyên sô” (sô” căn bản). Xa và nhiều thì dùng bội sô” (bàng 10 làn nhiêu hơn). Thí dù sừa được Bêp Sinh khí thuộc Mộc thì tới 3 thàng hày 8 thàng gàp viêc mày màn, hoàc sàu 30 ngày hày 80 ngày sê phàt tài phàt lộc. Thí du nhà dung Vu khuc thuộc Kim làm Sàô – chuà thì sàu 4 nàm hộàc 9 nàm nhà sê phàt đàt tơi 40 nàm, nêu Vu khuc đàc vị hày đàng – diên thì nhà đài thịnh vừơng tơi 90 nàm…

 1. Ngu hanh ứng ky

Suy thêộ Ngu hành mà biêt thơi ky cuà sừ tột hày xàu, suy hày thịnh sê xày đên. Kiêt tinh và kiêt du – niên ừng viêc thịnh tột, hung tinh và hung du – niên ừng viêc hừng suy.

 • Lộài Thuy thì hộ à phuc ừng vàộ nhừng nàm nhàm Quy hày nhừng nàm thuộc Thuy cuc là Thàn Tí Thìn. Hộàc đên 10 ngày hày 60 ngày sê cộ điêu mày rủi đừà tơi. Hộàc đên 1 nàm hày 6 nàm thì nhà cừà sê hừng suy tơi 10 nàm hày 60 nàm. – Lộài Thuy nhừ: cung Khàm, du – niên. Luc sàt, Vàn khuc. Thí du: ơ Động – trạch dung Vàn khuc làm Sàộ – chuà àt tơi nàm Nhàm, Quy, Thàn , Tí, Thìn xày đên tài hộà. Hộàc nhà ơ tơi 1 nàm hày 6 nàm thì tài hộà khơi lên và suy vi chộ tơi 10 nàm hày 60 nàm. Ay bơi Vàn khuc là hung tinh tàt ừng tài hộà và suy vi.
 • Lộài Hộà thì hộà phuc ừng vàộ nhừng nàm Bính Đinh hày nhừng nàm thuộc Hộà cuc là Dàn Ngộ Tuất. Hộàc tơi 20 ngày hày 70 ngày àt cộ điêu mày rui đừà tơi. Hộàc tơi 2 nàm hày 7 nàm thì nhà ơ sê hừng suy tơi 20 nàm hày 70 nàm. – Lộài Hộà nhừ: cung Ly, du – niên, Ngu quy, Liêm trinh. Thí du Chu – phòng thừà Ngu quy là hung du – niên thì đên nhừng nàm Bính Đinh Dàn Ngộ Tuất tài hộà xày đên. Thí du dung Liêm trinh là hung tinh làm Sàộ – chuà thì nhà ơ tơi 2 nàm hày 7 nàm àt suy bài mài đên 20 nàm hày 70 nàm.
 • Lộài Mộc thì hộà phuc ừng vàộ nhừng nàm Giàp At hày nhừng nàm thuộc Mộc cuc là Hơi Màộ Mui. Hộà đên 30 ngày hày 60 ngày sê cộ điêu mày rui đừà tơi. Hộàc tơi 3 nàm hày 8 nàm thì nhà cừà sê hừng suy tơi 30 nàm hày 80 nàm. – Lộài Mộc nhừ cung Chàn Tốn, du – niên Sinh khí và Phuc vị, Thàm làng và Phu Bàt. Thí du Chu – phộng thừà Sinh khí là kiêt du – niên thì nhừng sừ mày màn sê xày rà trộng nhừng nàm Giàp At, Hơi Mêộ Mui hộàc tơi 30 ngày hày 80 ngày thì đừơc tài lộc. Thí du nhừ dung Thàm làng là kiêt tinh làm Sàộ – chuà thì nhà ơ tơi 3 nàm hày 8 nàm sê phàt đàt lên tơi 30 nàm hày 80 nàm.
 • Lộài Kim thì hộà phuc ừng vàộ nhừng nàm Cành Tàn hày nhừng nàm thuộc kim cuc là Tỵ Dàu Sừu. Hộàc đên 40 ngày hày 90 ngày sê cộ điêu mày rui đừà tơi. Hộàc đên 4 nàm hày 9 nàm thì nhà ơ sê hừng suy tơi 40 nàm hày 90 nàm. – Lộài Kim nhừ cung kiên Độài, du – niên, Tuyệt mênh và Diên – niên, Phà quàn và Vu khuc. Thí du, Chu – phộng hày Sơn – chu thừà Tuyêt mênh là hung du – niên thì đên nàm Cành Tàn, Tỵ Dậù Sừu hộàc đên 40 ngày hày 90 ngày tài hộà sê xày tơi. Thí du dung Vu khuc là kiêt tinh làm Sàộ – chùậ thì nhà ơ tơi 4 nàm hày 9 nàm sê phàt đàt lên tơi 40 nàm hày 90 nàm.
 • Lộài Thổ thì hộà phuc ừng vàộ nhừng nàm Mậù Ky hày nhừng nàm thuộc Hộà cuc là dàn Ngộ Tuà! hày nhừng nàm Thộ là Thìn Tuà! Sừu Mui. Hộàc đên 50 ngày hày 100 ngày àt cộ điêu mày rui đừà tơi. Hộàc đên 5 hày 10 nàm thì nhà ơ sê hừng suy tơi 50 nàm hày 100 nàm.

 

Dương trạch tam yếu

– Loại Tho là như cung Cấn Khôn, du – niên, Hoa – hại và Thiên y, sao Lộc tồn và Cư mon. – Thí du Sơn – chu hay Chu – phong thưa Hoa – hại là hung du – niên hoạc dung Lọc ton la hung tinh lam Sao – chua thì tai hoa sê xay tơi trong nhưng nam Mậu Ky, Dan Ngo Thìn Tuết sưu Mui. Hoặc nha ơ tơi 5 nam hay 10 nam thì khơi đau suy bai cho đến 50 nam hay 100 nam. – Thí du: Sơn – chu hay Chu – phong thưa Thiên y la kiốt du – niên hay dung Cư mon la kiốt tinh lam Sao – chua thì sự may man sê xay đốn trong nhưng nam Mâu Ky, Dan Ngo Thìn Tuết Sưu Mui. Hoạc nha ơ đốn 50 ngay hay 100 ngay sê gap tai lọc. Hoạc nha ơ tơi 5 hay 10 nam sê bat đau phat đạt tơi 50 nam hay 100 nam. (Chu y: Loai Hoa va loai Tho dung chung Hoa cuc la Dan Ngo Tuết. Loai Tho ma dung Hoa cuc la bơi giưa qua Địa cau co kho! lưa sinh ra nui lưa).

>> Xem thêm: Bảng giá chạy quảng cáo google adwords

Phương Trinh