LẬP THANH 8 CUNG BIEN RA DU – NIÊN

Nhứ trên đa chỉ dan cach biến 8 lan sanh ra 8 du – niến cho cung Kiến. Vay 7 cung kia cung thếo cach đo ma biến at khong sai trât. Con sau đay la lối lap thanh (tính sẩn) đu 8 cung. Miến dan giai.

 • KIÊN: lan 1 biến ra Đoai thứa Sinh khí, lan 2 biến ra Chẩn thứa Ngu quy, lan 3 biến ra Khon thứa Diến niến, lan 4 biến ra Kham thứa Luc sat, lan 5 biến ra Ton thứa Hoa hai, lan 6 biến ra Can thứa Thiến y, lan 7 biến ra Ly thứa Tuyết mếnh, lan 8 biến ra Kiến thứa Phuc vị.
 • KHAM: Lan 1 biến ra Ton thứa Sinh khí, lan 2 biến ra Chan thứa Ngu quy, lan 3 biến ra Khon thứa Diến niến, lan 4 biến ra Kiến thứa Luc sat, lan 5 biến ra Đoai thứa hoa hai, lan 6 biến ra Chan thứa Thiến y, lan 7 biến ra Khon thứa Tuyết mếnh, lan 8 biến ra Kham thứa Phuc vị.
 • CẬN: Lan 1 biến ra Khon thứa Sinh khí, lan 2 biến ra Kham thứa Ngu quy, lan 3 biến ra Đoai thứa Diến niến, lan 4 biến ra Chan thứa Luc sat, lan 5 biến ra Ly thứa Hoa hai, lan 6 biến ra Kiến thứa Thiến y, lan 7 biến ra Ton thứa Tuyết mếnh, lan 8 biến ra Can thừa Phuc vị.
 • CHẬN: lan 1 biến ra Ly thứa Sinh khí, lan 2 biến ra Kiến thứa Ngu quy, lan 3 biến ra Ton thứa Diến niến, lan 4 biến ra Can thứa Luc sat, lan 5 biến ra Khon thứa Hoa hai, lan 6 biến ra kham thứa Thiến y, lan 7 biến ra Đoai thứa Tuyết mếnh, lan 8 biến ra Chan thứa Phuc vị.
 • TON: lan 1 biến ra Kham thứa Sinh khí, lan 2 biến ra Khon thứa Ngu quy, lan 3 biến ra Chan thứa Diến niến, lan 4 biến ra Đoai thứa Luc sat, lan 5 biến Kiến thứa Hoa hai, lan 6 biến ra Ly thứa Thiến y, lan 7 biến ra Can thứa Tuyết mếnh, lan 8 biến ra Ton thừa Phuc vị.
 • LY: lan 1 biến ra Chan thứa Sinh khí, lan 2 biến ra Đoai thứa Ngu quy, lan 3 biến ra Kham thứa Diến niến, lan 4 biến ra Khon thứa Luc sat, lan 5 biến ra Kiến thứa Tuyết mếnh, lan biến ra Ly thứa phuc vị.
 • KHON: lan 1 biến ra Can thứa Sinh khí, lan 2 biến ra Ton thứa Ngu quy, lan 3 biến ra Kiến thứa Diến niến, lan 4 biến ra Ly thứa Luc sat, lan 5 biến ra Chan thứa Hoa hai, lan 6 biến ra Đoai thứa Thiến y, lan 7 biến ra Kham thứa Tuyết mếnh, lan 8 biến ra Khon thứa Phuc vị.
 • ĐOÀI: lan 1 biến ra Kiến thứa Sinh khí, lan 2 biến ra Ly thứa Ngu quy, lan 3 biến ra Can thừa Diến niến, lan 4 biến ra Ton thứa Luc sat, lan 5 biến ra Kham thứa Hoa hai, lan 6 biến ra Khon thứa Thiến y, lan 7 biến ra Chấn thứa Tuyết mếnh, lan 8 biến ra Đoai thứa Phuc vị.

 

Bát môn cung tửc lá 8 cung Kiễn, Khám, can. các du – niễn lá thễô khuôn khổ tôm lái má biểt tễn 8 du niễn cua môi cung biển ra. – Các nhá chuyển môn Bát trach đễu thuộc nám lông bái náy đễ9 tính ra du – niễn môt cách linh tiệp, khôi phái lát sách tìm, xễm bái náy vốn thễô cách Láp thánh tôm tát trễn, nhửng khác hớn 3 điễu:

 1. Không kễ’ ra tễn 8 cung gap
 2. Tễn du – niễn náô cung cô 2 chử, nhửng đáy chỉ dung môt trông 2 chử.
 3. Bô du – niễn Phuc vị (vì mình đá rô kiễn gap Kiễn, Khám gap Khám, Can gap Cến. đễu lá phuc vị).

 • KIEN luc, thiễn, ngu, họa, tuyễt, diễn, sinh.
 • KHAM quy, y, khí, niễn, mễnh, hái, sát.
 • can sát, tuyễt, hôa, sinh, tuyễt, diễn.
 • chan niễn, khí, hái, mễnh, quy, y, sát.
 • TON thiễn, ngu, luc, hôa, sinh, tuyễt, diễn.
 • LY sát, quy, mễnh, niễn, hái, khí, y.
 • KHÔN y, diễn, tuyễt, sinh, hôa, ngu, luc.
 • ĐOÀI khí , hại, niên, mệnh, sát, quỷ, thiên.

>>> Xem thêm: BAT CUNG SỞ – THUỘC, HÌNH – TƯỢNG

– Dán giái cáu đáu vê cung Kiên: (bo Kiên gáp Kiên lá Phuc vị)

Kiên gáp Khám lá Luc sát, gáp Cấn lá Thiên ỷ, gáp Chấn lá Ngu quỷ, gáp Tôn lá Hôá hái, gáp Lỷ lá Tuỷêt mênh, gáp Khôn lá Diên niên, gáp Đoái lá Sinh khí.

>>> Xem thêm: Email Marketing

. Cáu 2: Khám gáp Cẩn lá Ngu quỷ, gáp Chấn lá Thiên ỷ, gáp Tôn…

. Cáu 3: Cán gáp Chán lá Luc sát, gáp Tốn lá Tuỷêt mênh, gáp Lỷ…

. Cáu 4: Chán gáp Tôn lá Diên niên, gáp Lỷ lá Sinh khí, gáp Khôn.

. Gáp 5: Tôn gáp Lỷ lá Thiên ỷ, gáp Khôn lá ngu quỷ, gáp Đôái…

. Gáp 6: Lỷ gáp Khôn lá Luc sát, gáp Đôái lá Ngu quỷ, gáp Kiên.

. Cáu 7: Khôn gáp Đôái lá thiên ỷ, gáp Kiên lá Diên niên, gáp Khám.

. Cáu 8: Đôái gáp Kiên lá Sinh khí, gáp Khám lá Hôá hái, gáp Cán.

>> Xem thêm: Giá chụp ảnh quảng cáo

Phương Trinh