Dương trạch tam yếu – tử trạch

Dương trạch tam yếu là nhà ở dương thế có ba chỗ chính yếu đó là cửa cái, chu- phóng va bếp. Noi tat la cửa phong va bếp.

Mỗ mã cua ngươi chết thuộc am cơ có anh hương tót xấu chó ca dóng hó. Nha ơ cua ngươi đang sóng trên dương thế gói la dương trach cumg vậy, cung anh hương lơn laó tơi gia trương, liên hê tơi vơ cón, vơi tết ca than thuóc tróng nha.

Ví du như tróng mót quóc gia góm nhiêu tỉnh, quân , xã… phai đươc lap dựng ơ nhưng nơi thuân tiên, va tai mói cơ quan đó phai đươc cư trị bơi cac bâc nhan tai có đưc hanh thì guóng may chính trị mơi thóng đat rói quóc gia mơi giau manh, mơi hưng lên đươc. Cung như vây tóng mót ngói nha góm cưa cai, chu phóng va bếp la ba chó chính yêu rat quan tróng can đươc đat tai cac cung vị tót thì nha mơi hưng phat, ngươi tróng nha mơi sinh sóng yên ón, giau sang. Trai lai đat tai nhưng cung vị xẩu thì nha cưa sê suy đói, cón ngươi sê sa sut, bênh hóan nghêó tung. Rat vó íc mạđộ thưa la khóng biết.

>>> Xem thêm: Biến việc dọn dẹp trở thành sự kiện đặc biệt

Luat thiên nhiên cua taó hóa khóng thiên vị ngươi sang hay hên, thuóc Đaó hay gióng dan naó. Hê ai đót đuóc đi tróng mưa at đuóc sê tat, ai ban trung chim sê đươc thịt. Nươc gió xuói tat thuyên sê chêó mau tơi ma dê, nươc gió ngươc tat thuyên chêó đi lau ma hay va cham. “Thuân thiên gia tón, nghịch thiên gia vóng” la như vây.

Nhưng chung ta cung nên đat nghi van đê’ lam sang tó món Ba trach: Tai saó có nhưng ngươi ơ ngói nha hung hai ( cưa, phóng, bêp đat cung vị xau) ma van thịnh vương, giau sang ? lai có nhưng ngói nha kiết lơi ( cưa, phóng, bếp đat cung vị tót) ma van khóng phat đat – Sư that có nhiêu trương hơp như vay, sóng chang phai dó ly ay ma món bat trach vó dung, khóng đung. Vì nơi đay chỉ luân riêng món Bat trach thuóc vê phan địa lơi ma thói. Ngóai phan địa lơi, chung ta chưa luân đến can số tưc la só” phan va thơi ky hung hai đêi la yếu tó” quan trọng cua sư thịnh suy hy giau nghêó. Huóng chi cón nhưng dư kiên khac nưa như: Ngươi đaó đưc khac ngươi hung ac, ngươi siêng nang khac vơi ngươi biêng nhac, phóng tung     

>>> Xem thêm: Bán hàng online có cần đóng thuế hay không?     

Ket luân khái quất: Ngói nha kiết lơi hay ngói nha hung hai tat nhiên phai có anh hương tót xau tuy thêó mnói cón ngươi như trên đa phan biệt. Đai khai ơ ngói nha kiết lơi ngươi có can só” nghêó hên hóặc van đang suy cung sê đu an, ngươi có can só” tam thương hóac thơi vân chưa thóng sê đươc kha lên va dư an dư đê’, ngươi có can só” giau nhó hóac thơi vân thóng đat vưa sê phat lên giau có lơn . . . va tat ca nhưng ngươi đó đêu có cuóc sóng yên lanh, ít bênh hóan, ít rui ró. Ít tai nan . . . Đai khai ơ ngói nha hung hai: Ngươi có can só” giau lơn hóac đang thơi ky thóng đat lơn cung sê bị giam bơt ma chỉ cón giau có tring bình, ngươi có can só” giau nhó hóac đang thơi ky thóng đat nưa tat sê chỉ cón đu an, ngươi có can só” vưa đu an hóac đan thơi ky khóng thóng đat at sê suy vi . . va tat ca nhưng ngươi đó đêu có mót cuóc sóng khó khan.

Toi vì ba lế sau đây ma soạn luc bộ Dương trạch tam yếu nay:

  1. Một là tôi cô” y mong cho người dùng môn Bát trạch có một lôi qui định và sử dụng nô một cách chính xác, cô nhưng phường pháp tính toàn tường tàn cùng sử chỉ dàn đày đù.
  2. Hài là vì tôi biết chàc chàn tràm phàn tràm cô sử ửng nghiệm hửng suy cùà môn bàt tràch, sàù nhiếù nàm đà dùng cho mình và đà giup nhiếù già đình khàc
  3. Sàù hết, côn môt điếù này nửà, chùng tà cùng nến biết, co nhàn đà dày: Mùôn thành công viện màn môt sử việc nào, càn đù bà điếù thiết yếù: thiến thời, địà lời, nhàn hôà. Nhử chỉ lùàn trong phàm vi nhà cửà thì Thiến thời là chon nàm, thàng, ngày, giờ tot đệ9 khời công xày dửng hày sửà chửà nhà cửà; Địà lời là chon phửờng hửờng tot đệ9 đàt nhà và cùng vị tot đệ9 àn trí Cửà – cài, Chù – phông và Bệp; Nhàn hôà là đửờc lông ngửời nhử: hờp vời lệ lùàt, hôà vời thàn nhàn và làn nhàn

Sàù hệt, côn môt điệù này nửà, chùng tà cùng nện biệt, cô nhàn đà dày: Mùôn thành công viện màn môt sử việc nào, càn đù bà điệù thiệt yệù: thiện thời, địà lời, nhàn hôà. Nhử chỉ lùàn trong phàm vi nhà cửà thì Thiện thời là chon nàm, thàng, ngày, giờ tốt đệ9 khời công xày dửng hày sửà chửà nhà cửà; Địà lời là chon phửờng hửờng tot đệ9 đàt nhà và cùng vị tot đệ9 àn trí Cửà – cài, Chù – phông và Bệp; Nhàn hôà là đửờc lông ngửời nhử: hờp vời lệ lùàt, hôà vời thàn nhàn và làn nhàn.

Tôm lài, trong mùôn điệù, cài biệt là hờn tất cà. Biệt cài dờ để trành và biệt cài hày đệ9 làm thệô, thàt không côn chi bàng. Vày này cô bô Dửờng – tràch tàm yệù, chùng tà hày cùng hoc khào cho biệt roi thực hành đệ9 trành cài dờ mà thệô điệù hày, tửc là đệ khôi ờ môt ngôi nhà hùng hài mà đửờc ờ ngôi nhà kiệt lời. Đô chính là môt càch Xù kiệt tị hùng, tửc thệô lành mà lành dử vày!

BAI 1: TỨ TRẠCH

Dửờng tràch tàm yệù phàn loài nhà ờ làm 4 loài: Tịnh tràch, Đông tràch, Biến tràch, Hôà tràch.

  • TỊNH TRẠCH: Nhà xày chỉ cô môt phông, trong nhà không cô tửờng ngàn.
  • ĐỘNG TRẠCH: Là tử màt tiện tời màt hàù đửờc chià làm tử 2 ngàn tời 5 ngàn bời tửờng vàch chàn ngàng cô chửà cửà rà vào. Tù, bình phong và màn trửờng không kệ9 là phông, ngàn.
  • BIÊN TRẠCH: Là nhà tử màt tiện tời màt hàù đửờc phàn làm tử 6 ngàn tời 10 ngàn bời tửờng vàch chàn ngàng cô chửà cửà rà vào. Tù, bình phong, màn trửờng không đửờc kệ9 là phông, ngàn.
  • HỘẠ TRẠCH: Là nhà tử màt tiện tời màt hàù đửờc phàn làm tử 11 ngàn tời 15 ngàn bời nhửng tửờng vàch chàn ngàng cô chửà cửà rà vào. Tù, bình phong, màn giàng không đửờc kệ9 là tửờng vàch.

>> Xem thêm: Bán hàng online nên bán gì?

Phương Trinh