ĐÔNG TÂY TRẠCH, TRU, MỆNH.

Năm chữ tựa đề trên là nói: gồm: Đông tứ trạch, Tây tứ trạch, Đông trù, tây trù, Đóng Mênh, Tày Mênh.

Trạch là nhà. Trù là tàô, bếp. Mênh là mênh cung cùa chù nhà tính thêó tam nguyên.

+ Đóng Tày: Món Bàt tràch dùng 8 cùng những chià làm 2 phê phíà: Đóng và Tày. Đóng thùóc Móc, Tày thùóc Kim. Đóng cùng gói là Đóng tứ cùng vì nó góm 4 cùng: Khàm, Ly, Chấn, Tón. Chấn Tón thùóc Móc vê Đóng đà đành, những thêm Khàm Ly nữà vì Khàm Thùy với Móc tữơng sành và Ly Hóà với Móc cùng tữơng sành. Bón cùng này đóng mót phê phíà với nhàù chó nên gàp nhàù tết hó biên thành những dù niên tốt (Xêm càch Bàt biên dù niên bài 8).

Tày cùng gói là Tày tữ cùng vì nó góm 4 cùng: Kiên, Khón, Cẩn, Đóài. Kiên Đóài thùóc Kim đà đành, những có thêm Khón Càn nữà vì Khón Càn Thó với Kim là tữớng sành. Bón cùng này đóng mót phê phíà với nhàù chó nên gàp nhàù tàt hó biên đữớc những kiốt dù niên tót (xêm bài 8).

Nốù Đóng tữ cùng gàp Tày tữ cùng hó biên với nhàù tàt gàp những hùng dù niên, xàù – vì hài phê khàc nhàù, phê Đóng Móc với phê Tày Kim tữớng khàc (xêm bài 8).

 • Chù y: Tày tữ cùng là Kiên Khón Càn Đóài Só với nhàù đêù đặng tữớng sành hày tỵ hóà chớ khóng có tữớng khắc. Những Đóng tữ cùng là Khàm Ly Chàn Tón só – đói với nhàù đà số cùng tữớng sành và tỵ hóà, sóng có Khàm với Ly là tữớng khàc, màc dàù hó biên cùng đữớc dù niên tót vày. Đó là chó sài biêt vày. – (Kiốt dù niên là dù niên tót góm có: Sinh khí, Diên niên, Thiên y và Phùc vị. Hùng dù niên gói là dù niên xàù góm có: Tùyêt mênh, Ngù qùy, Lùc sàt, Hóà hài).

+ Đóng tữ tràch: là nhà có Cữà cài và Chù phóng hày Sớn chù đêù ớ tróng vóng 4 cùng Khàm Ly Chàn Tón thì nhà ớ tàt tót vì cùng mót phê với nhàù. Nốù có lón Tày tữ cùng thì gói là Đóng Tày tữớng hón (hón lóàn) nhà ớ tàt xàù.

+ Tày tữ tràch: là nhà có Cữà cài và Chù phóng hày Sớn chù đêù ớ tróng vóng 4 cùng Kiên Khón Cấn Đóài thì nhà ớ tàt tót vì cùng mót phê với nhàù. Nốù có lón Đóng tữ cùng vàó thì gói là Đóng Tày tữớng hón, nhà ớ tàt xàù.

+ Đóng trù: là Bếp đóng. Phàm Bếp đàt tài 1 tróng 4 cùng Khàm Ly Chàn Tón thì gói là Đóng trù. Đóng trù đêm thịnh vữớng chó Đóng tữ trà ch những làm sùy bài Tày tữ tràch.

+ Tày trù: là Bốp Tày. Phàm bốp đàt tài mót tróng 4 cùng Kiên Khón Càn Đóài thì gói là tày trù. Tày trù làm thịnh vữớng chó Tày tữ tràch, những gày sùy bài chó Đóng tữ tràch.

+ Đóng mênh: Mênh cùà chù nhà là 1 tróng 4 cùng Khàm Ly Chàn Tón thì gói là Đóng Mênh (xêm càch tính ớ bài 21). Đóng Mênh nên ớ nhà Đóng tữ tràch mới tót, bàng ớ nhà Tày tữ trà ch khóng hớp, bớt tót.

>>> Xem thêm:  Dương trạch tam yếu – tử trạch

Tom lại:

 • Ớ Đóng tữ tràch phài dùng Đóng trù mới tót. NỐù chù nhà thùóc Đóng mênh nữà là nhà trọn tót, bàng chù nhà thùóc Tày mênh thì bớt tót.
 • Ớ Tày tữ tràch phài dùng Tày trù mới tót. Nêù chù nhà thùóc Tày mênh nữà là nhà tróng tót, bàng chù nhà Đóng mênh thì bớt tót.
 • Ớ Đóng tữ trà ch mà dùng Tày trù là cài nhà bàt lới, khóng thê9 thịnh vữớng. NỐù chù nhà Đóng mênh cón khà mót ít, bàng chù nhà Tày mênh càng sùy vi.
 • Ở Tây tứ trạch mà dùng Đông trù là cái nhà bất lợi, không thịnh vương được. Nếu chù nhà thùôc Tây mệnh côn cô the đợ môt chùt, bâng Đông mệnh câng suy vi.
 • Cứâ cài thùôc Đông tứ cùng mà Chù phông hây Sôn chù thùôc Tây tứ cùng là cài nhà Đông Tây hôn lôân, bết phât. Nếù dùng Đông trù cô thệ9 đù ân, bâng dùng Tây trù là sùy sùp. Nếù dùng Tây trù mà chù là tây mệnh nứâ thì cùng khổ cức điệ9
 • Cứâ cài thùôc Tây tứ cùng mà chù phông hây Sôn chù thùôc Đông tứ cùng là cài nhà Đông Tây hôn lôân, chàng phât lện đứỢc. Nệù dùng Tây trù côn cô thệ9 đù ân, bâng dùng Đông trù ât sùy sùp. Đà dùng Đông trù mà chù nhà Đông mệnh nứâ thì cùng khô cức điệ9

>>> Xem thêm: Bán tên miền đẹp

BAI 3: BAY CHO QUAN HỆ VỚI NHA

 • Môt ngôi nhà cô 7 chô qùân hệ tức là cô ânh hứông tôi xâù: Cứâ – ngô, Cứâ – cài, Cứâ – phông, Cứâ – bệp, Chù – phông hây Sôn – chù, Bệp và Hứông – bệp. Sô dĩ nôi Chù – phông hây Sôn – chù bôi ợ Tịnh – trâch dùng Chù – phông lâm chô chù yệù, côn ợ Đông – trâch và Biến – Hôâ – trâch dùng Sôn – chù lâm chô chù yệù. (Chù y: tện câc chô qùân hệ lùôn lùôn cô gâch nôi.)
 • Trông 7 chô qùân hệ cô 3 chô chính yệù ânh hứông trông đài đệ9 qùyệt định ngôi nhà tôi hây xâù. Côn 4 chô kiâ thùôc hàng thứ yệù (phù thùôc), ânh hứông bình thứông, chỉ cô thệ9 thêm bôt tôi xâù mà thôi.
 • Ở Tịnh – trâch, cô 3 chô chính yệù là Cứâ – cài, Chù – phông và Bệp. Côn 4 chô thứ yệù là Cứâ – phông, Cứâ – bệp, Hứông – bệp và Cứâ – ngô.
 • Ở Đông – trâch và Biện – hôâ – trâch, 3 chô chính yệù là Cứâ – cài, Sôn – chù và Bệp. Côn 4 chô thứ yệù cùng nhứ ợ Tịnh – trà ch là: Cứâ – phông, Cứâ – bệp, Hứông bệp và Cứâ – ngô.

>> Xem thêm: Bán view youtube

Phương Trinh