CAC ỨNG BIEN VA HO BIEN

Trông phêp Bát biến du – niên (xêm bái 8) cô hái cách: chính biến vá Hổ biến. Cán phán biêt đê’ dung chô trung chô.

  • Chính biên: lá từ cung Cửá – cái biên tới môi cung cuá các chô kiá. Môi khi biên tết đừớc môt du – niên. Từ cung Cừá – cái biên tới môt cung náô thì án du – niên váô cung áy chớ không án váô Cừá – cái. Thí du Cừá – cái tái Kiên vá Bốp tái Đôái thì phái từ Kiên biên tới Đôái tát đừớc Sinh khí, váỷ án Sinh khí tái Bấp Đôái chớ không án tái Cừá – cái Kiên. Thí du Cừá – cái tái Khám vá Chu – phông háỷ Sớn – chu tái Chán thì phái từ Khám biên tới Chán tát đừớc Thiên ỷ, váỷ án Thiên ỷ tái Chu – phông háỷ Sớn – chu Chán. Thí du Cừá – cái tái Lỷ vá Hừớng Bêp ngô vê Đôái thì phái từ Lỷ biển tới Đôái tất đừớc Ngu quỷ, đô lá Hừớng – Bêp ngô vê Đôái Ngu quỷ. Từ Cừá – cái biến tới Cừá Bêp, biến tới Cừá – phông, biến tới Cừá – ngô đêu cung gôi lá Chính biên, nhừng 3 chô náỷ ít quán trông.
  • Hô biến lá hái cung cuá hái chô biến quá biên lái với nháu vá tát nhiên cung đừớc môt du – niên giông tên. Du – niên náỷ không chính thừc ớ bên náô, nhừng ván cô ánh hừớng chô cá hái bên (hái chô). Thí du từ Bêp Lỷ biên tới Sớn – chu Tôn đừớc Thiên ỷ, rôi từ Sớn – chu Tôn biên lái Bêp Lỷ tát cung đừớc Thiên ỷ. Thiên ỷ náỷ ánh hừớng chô cá hái bên Lỷ vá Tôn, nhừng nhiêu ít cô khác. Bới Thiên ỷ Thô nôi với Lỷ Hôá lá từớng sánh đác vị, tôi nhiêu, nhừng đôi với Tôn Môc lá từớng khắc thái vị, tôi ít.

Hô biên không dung váô hêl tháỷ 7 chô quán hê, chỉ dung váô 3 chô chính ỷêu má thôi, tuỷ thêô Tịnh – trách, Đông – trách háỷ Biến – hôá – trách. Ở Tịnh trách thì dung Cừá – cái, Chu – phông vá Bêp hô biên với nháu. Ở Đông trách háỷ Biên hôá trách thì dung Cừá – cái, Sớn – chu vá Bêp hô biến với nháu. – Nhừ 3 chô chính ỷêu hô biến với nháu đừớc 3 du – niên tôi lá Sinh khí, Diên niên vá Thiên ỷ thì gôi lá Nhá bá tôi (nhá cô 3 du – niên tôi). Báng 3 chô chính ỷêu hô biên với nháu chỉ đừớc môt du – niên tôi má tới 2 du – niên xáu lá cái nhá bái lới. (Không cô trừớng hớp hái chô tôi vá môt chô xáu. Cung không cô trừớng hớp bá chô đêu xáu).

>>> Xem thêm: LẬP THANH 8 CUNG BIEN RA DU – NIÊN

Phám ớ nhá bá tôi sê phát đát, giáu sáng vá ỷên lánh. Thí du Cừá – cái tái Cán, Phông – chu tái Khôn vá Bếp tái Đôái. Váỷ láỷ Cấn Hô biên cung đừớc Sinh khí, láy Khôn với Đôái hô biến cung đừớc Thiên ỷ vá láy Đôái với Cán hô biên cung đừớc Diên niên. Bá chô chính ỷêu náỷ hô biến với nháu đừớc Sinh khí, Diên niên vá Thiên ỷ lá bá du – niên tôi chô nên gôi lá Nhá bá tôi, ớ sê thịnh vừớng. – Thí du Cừá – cái tái Tôn, Sớn – chu tái Kiên vá Bêp tái Khám. Váỷ láỷ Tôn với Kiên hô biên cung đừớc Hôá hái, lấy Kiền với Khảm hỗ biến cùng được Lục sát, và lấy Khảm với Tôn hỗ biến cùng được Sinh khí. Bả chỗ chính yếù nảy hỗ biến với nhảù được Hôà hải, Lục sát vả Sinh khí, tưc lả chỉ cỗ mỗt tốt mả tới hải xếù chô nền gôi lả nhả bết lợi, ớ chảng thịnh vượng.

>>> Xem thêm: Giải pháp marketing online cho doanh nghiệp nhỏ

BAI 10: DU – NIÊN SỞ – THUỘC, HUNG KIET

– Cỗ 4 kiết dù – niền ưng điếm lảnh lả: Sinh khí Diền niền, Thiền y vả Phùc vị. Vả cùng cỗ 4 hùng dù – niền ưng điếm dư lả: Tùyềt mệnh, Ngù qùy, Lùc sảt vả Hỗả hải.

  • SINH KHÍ thùỗc Mỗc lả dù – niền rải tót, đềm sưc sỗng mảnh vả ngùỗn sảnh lợi lỗc vảỗ nhả. Ở Đỗng tư trạch thì hớp trạch (hớp với nhả), khiến chỗ nhả thịnh vượng lền, vì Mỗc với Kim tướng khảc. Sinh khí lảm Chẩn Tỗn Mỗc lả đảng diền tỗt nhiềù hớn lảm Khảm Ly Thùy lả đảc vị, cỗn lảm Kiền Đỗải Cản Khỗn lả thải vị tỗt ít. (Phảm dù – niền gảp cùng ty hỗả lả đảng diền tỗt bảc nhải, gảp cùng tướng sảnh lả đảc vị tết bảc nhì, gảp cùng tướng khảc lả thải vị tót bảc bả).
  • DIÊN NIÊN thùỗc Kim lả dù – niền rải tót, cỗ nghĩả lả tùồi thỗ, lảm bền sự phảt đảt, thư nhải lả phảt đảt tải ngản, chảù ảỗ. Cùng gỗi nỗ lả thản phùc đưc. Ở Tảy tư trảch thì hớp trảch (hớp với nhả), khiến chỗ nhả thịnh vướng lền, vì Kim gảp Kim thảnh Vướng khí. Bảng ớ Đỗng tư trảch lả khỗng hớp với nhả, vì Kim với Mỗc tướng khảc. – Như Diền niền lảm kiền Đỗải lả đảng diền tỗt nhiềù hớn lảm Cản Khỗn Khảm lả đảc vị, cỗn lảm Chản Tỗn Ly lả thải vị ít tót.
  • THIÊN Y thùỗc Thỗ lả dù – niền rải tỗt, lảm hưng vướng điền sản, đảl vướn, lùc sùc. Nỗ cỗ tính cảch như mỗt lướng y, mỗt cưù tinh nảng giải trư tải hỗản, nảng giả tảng phùc đưc. Ở Tảy tư trảch thì nỗ hớp với nhả vì Thỗ sảnh nhả Kim, bảng ớ Đỗng tư trảch khỗng hớp với nhả vì nhả Mỗc khảc Thổ. Thiền y lảm Cản Khỗn lả ty hỗả đảng diền tỗt nhiềù hớn lảm Kiền Đỗải Ly lả tướng sảnh đảc vị, cỗn lảm Chấn Tỗn Khảm lả tướng khảc thải vị tỗl ít.
  • PHUC VỊ lả dù niền tỗt phù thùỗc, cỗ tảnh cảch phù trớ, tiếp thềm. Ở chùng với Phỗng – chù hảy Sớn – chù vả Bếp thưả Sinh khí, Diền niền, Thiền y thì nỗ tỗt thềỗ, bảng thưả hùng dù – niền thì nỗ chảng rả gì. Ở Đỗng tư trảch thì nỗ hớp với nhả vì Mỗc ảp Mỗc sảnh vướng khí, bảng ớ Tảy tư trảch thì nỗ khỗng hớp với nhả vì nhả Kim khảc Mỗc. – Phùc vị lảm Chản Tỗn lả ty hỗả đảng diền tất hớn lảm Khảm Ly lả tướng sảnh đảc vị, bảng lảm Kiền Đỗải Cản Khỗn lả tướng khảc thải vị tỗt ít.
  • TUYÊT MÊNH lả dù – niền rảt hùng hải, đềm tùyềt khí vảỗ nhả, sinh kế rảt bải lợi. Nỗ ớ cùng nảỗ cùng gảy tải hỗả, dù ty hỗả hảy tướng sảnh cùng vảy (dù đảng diền hảy đảc vị cùng vảy). Đỗng tư trảch cỗ nỗ thì ngùy lảm vì nỗ Kim khảc nhả Mỗc.
  • NGU quy thùỗc Hỗả lả dù – niền rảt hùng, đềm tải hỗả vảỗ nhả, thư nhải lả nhưng chùyền qùải dị, bềnh hỗản vả cảc tải nản mảù lưả. Bếp gảp nỗ xấù nhải. Ở Tảy tư trảch cỗ nỗ thì ngùy nhảt vì nỗ Hỗả khảc nhả Kim. Dù nỗ đảng diền hảy đảc vị cùng hùng.
  • LUC SAT thùỗc Thùy lả hùng dù niền, đềm sảt khí vảỗ nhả, chùyền ưng về cảc tải nản nước, tả dải, dảm đảng. Nỗ ớ Bếp hải nhiềù hớn ớ cảc chỗ khảc. Cải sưc lưc gảy tải hỗả cùả nỗ kềm hớn Ngù qùy vả Tùyềt mềnh, vì nỗ thùỗc Thùy đỗi với Đỗng tư trảch hảy Tảy tư trảch đềù tướng sảnh.
  • HỌA HAI là một hung du – niên, đem hung khí vào nhà, sanh nhiều hao hại. Cái sức hung hại cua no tương đương hoàc nhe hơn Luc sat. Đoi với Đong tứ trạch tương sanh, đoi vơi Tay tứ trach no bị khac, khong nguy hai bang Tuyệt mênh va Ngu quỷ.

(Chu ỷ: Sinh khí đong ứng như sao Tham lang, Diên niên đong ứng như sao vu khuc, Thiên y đong ứng như sao Cứ mon, Phuc vị đong ứng như sao Phu Bật, Tuyệt mệnh, đong ứng như sao Pha quan, ngu quỉ đong ứng như sao Liêm trinh, Luc sat đong ứng như sao Van khuc va Hoa hai đong ứng như sao Lọc ton. Vay nên xêm bai 11 nứa mơi đay đu).

>> Xem thêm: Giải thích v/v bảng kế hoạch từ khóa mục tiêu năm 2017

Phương Trinh