Bất tinh sở

Bat tinh la 8 sao (8 ngoi sao). Sao tot gọi la kiết tinh ứng nhứng viêc lanh; sao xấu gọi la hung tinh ứng cac viêc dứ. Co 4 kiốt tinh: Tham lang, vu khuc, Cứ mon va Phu Bat. Co 4 hung tinh: Tuyêt mênh, Liêm trinh, Van khuc va Lọc ton.

Chiêu thêo bai 10 đa co noi nhứng sứ viêc lanh dứ cua 8 du – niên, mình cung biốt đứơc đai khai nhứng sứ viêc lanh dứ cua 8 sao trong bai 11 nay, vì 8 du – niên va 8 sao tuy thuọc nhau (xêm bai 7). Nhứng 8 du – niên đứơc dung ca bon loai trach, con 8 sao chỉ dung ơ Đọng trach va Biến hoa trach (Xêm cac thiên II, III, VI, V).

>>> Xem thêm: CAC ỨNG BIEN VA HO BIEN

Nhứng điêu lanh dứ cua 8 sao trong bai nay cot y noi la khi no đứơc dung lam Sao – chua tức ơ tai Phong – chua. Phong – chua tức ơ tai Phong – chua. Phong – chua tức ngan cao rong lơn nhết cua Đọng trach va Biến hoa trach la nhứng loai trach đứơc dung tơi cach phiên tinh.

Pham hê kiất tinh la tot, nhứng kiất tinh đac vị mơi quí, kiất tinh đang diên cang quí hơn, kiất tinh nhap miêu quí nhết bạc. Duy kiất tinh thết vị la sao mat ngoi chang con quí nứa, tot qua loa Kiất tinh đac vị, đang diên va nhap miêu gọi chung la kiất tinh đac cach, nghĩa la đứơc cach tot. Con hung tinh du đac cach cung van lam cho nha suy vi huong chi la hung tinh that vị.

>>> Xem thêm: Giám sát thông tin phản hồi Email của khách hàng

Trong bai 10 lẩy 8 du – niên so đoi vơi cac cung cua no gap ma tính ra đac cach hay that vị. Con trong bai 11 nay lay 8 sao so đoi vơi cung Sơn – chu ma tính biất đac cach hay that vị. Sơn chu la cung chính giứa mặt hau nha tai ngan sau chot cua Đong trach va Biên hoa trach.

 • Kiất tinh đac vị la sao tot đứơc ngoi. Pham kiất tinh sanh Sơn – chu, Sơn chu sanh kiất tinh thì gọi la kiất tinh đac vị, nhứng kiất tinh sanh Sơn – chu co phan tot hơn Sơn – chu sanh kiất tinh. Như Tham lang Mọc sanh Sơn – chu Ly Hoa hoac Sơn – chu Kham Thuy sanh Tham lang Mọc. Như Cứ mon Tho gap cac Sơn – chu Kiên Đoai Kim hay Ly Hoa. Như Vu khuc Kim gap cac Sơn – chu Kham Thuy hay Can Khon Thổ_
 • Kiết tinh đang diên la sao tot lên diên cao quí. Pham kiất tinh va Sơn – chu đong thuọc mọt loai ngu hanh thì gọi la kiất tinh đang diên. Như Tham lang Mọc hay Phu Bat Mọc gap cac Sơn chu Chan Ton cung Mọc. Như Vu khuc Kim gap cac Sơn – chu Kiên Đoai cung Kim. Như Thiên y Tho gap cac Sơn – chu Cấn Khon cung Tho.
 • Kiất tinh nhap miấu la sao tot vao miấu vu ton thương. Pham kiết tinh đac vị hay đang diên lai đứơc ơ ngan mat hau tức la ngan sau hất, trức ngoi vơi Sơn – chu thì gọi la kiêt tinh nhap miếu, quí hiển vo cung. Như Đọng trach 4 ngan co Sơn – chu Can tai mat hau nha va ngan thứ tứ cao rọng lơn nhat la Phong – chua co sao Cứ Vay Cứ mon Tho gap Sơn – chu Can cung Tho tức ty hoa (đong mọt loai ngu hanh) cho nên gọi Cứ mon la kiết tinh đang diên. Đa đang diên lai đứơc ơ ngan thứ tứ la ngan sau hêd trực tiếp với Sơn – chu cho nên lại gôi Cự môn là kiết tinh nhập miếu, thật quí hiển vô cùng. Thí du nhà này không phài Sơn – chu Cấn Thô mà Sơn – chu Ly Hôà thì Cự môn không đàng diên mà là Cự môn đàc vị, nhựng vàn ớ ngàn sàu hết thì cung gọi Cự môn nhàp miếu. Và lê dĩ nhiên Cự môn đàc vị mà nhàp miếu tốt không bàng Cự môn đàng diên mà nhàp miếu.
 • Kiết tinh thết vị là sàô tôt màt ngôi. Phàm kiết tinh khàc Sơn – chu khàc kiết tinh đêu gôi là kiết tinh thàt vị, tôt ít ôi, du ớ ngàn sàu hết đựớc trực tiếp với Sơn – chu cung vày. Nhự Thàm làng hày Phu Bàt Môc gàp càc càc Sơn – chu Kiên Đôài Kim hày Cẩn Khôn Thổ (Môc vơi Kim tựơng khàc, mà Môc vơi Tổ cung tựơng khàc, mà Kim vơi Môc cung tựơng khàc. Nhự Cự môn Thô gàp càc Sơn – chu Khàm Thuy hày Chàn Tôn Môc (Thô vơi Thuy tựơng khàc mà Thô vơi Môc cung tựơng khàc).

>>> xem thêm: Gói dịch vụ chăm sóc fanpage

Trên nôi vê kiết tinh đàc càch và thàt vị mà không càn đê càp vơi hung tinh làm Sàô – chuà. Côn sàu đày là nôi vê tính càch cuà môi sàô, kê’ cà kiết tinh và hung tinh.

 • Thàm làng là kiết tinh thuộc Môc, ràt hơp vơi Đông tự tràch bơi sàô Môc ơ nhà Môc là vựơng khí. Nô đựơc dung làm Sàô – chuà (tực ơ Phông – chuà) àt khiến già đàô hựng lông, sành côn ành hung, nghê vàn làp nên nhiêu phài, viết nên nhiêu bài vàn càch tiếng tàm, rành rê và thông thàô tràm việc…

Sàô – chuà Thàm làng ơ nhà cô càc Sơn – chu Kiên Đôài Càn Khôn là thàt vị. Ớ nhà cô Sơn – chu Khàm hày Ly là đàc vị, ơ nhà cô Sơn – chu Chàn hày Tôn là đàng diên. Nhự đàc vị hày đàng diên lài ơ tài ngàn sàu chôt trực ngô vơi Sơn – chu thì gôi là nhàp miếu. – Thàm làng thàt vị cung khiến chô nhà phàt đàt nhô, đàc vị khiến chô nhà giàu cô vựà vựà, đàng diên khiến chô nhà giàu sàng lơn, nhàp miếu khiến nên đài thịnh vựơng và phu quí tôt đỉnh.

Nhà cô Sàô – chu à Thàm làng ơ tơi 3 nàm hày 8 nàm thì khơi đàu phàt đàt. Sự phàt đàt này kêô dài tơi 30 nàm. Nếu Thàm làng ơ Nhà bà tôt (xêm bài 9) thì sự phàt đàt tiến lên tơi 80 nàm, cô thê’ nhiêu hơn nựà nếu già chu nhàn tự, thựơng làm àn đực.

 • vu khuc là kiết tinh thuôc Dựơng Kim, ràt hơp vơi tày tự tràch vì Kim gàp Kim là vựơng khí. Nô đựơc dung làm Sàô chuà (tực ơ Phông – chuà) thì nhà ràt thịnh màu, sành xuàt bàc hàô hôà, tài trí, xuàt thàn tự hài cựà vu vàn, vô dông mà nhàn tự, hiếu hành, cô tài càn lơn mà hiếu rành làm viêc…

Sàô – chuà vu khuc ơ nhà cô càc Sơn chu Ly Chàn Tôn là thàt vị ơ nhà cô càc Sơn – chu Càn Khôn Khàm là đàc vị, ơ nhà cô càc Sơn – chu Kiên Đôài là đàng diên lài ơ nhàm ngàn sàu chôt trực ngô vơi Sơn – chu tgì gôi là nhàp miếu. Phàm vu khuc thàt vị cung khiến chô nhà phàt đàt nhô, đàc vị khiến chô nhà giàu cô vựà vựà, đàng diên àt khiến chô nhà giàu sàng lơn, nhàp miếu khiên nên đài thịnh vựơng và phu quí tôt đỉnh.

Nhà cô Sàô – chuà là vu khuc, ơ tơi 4 nàm hày 9 nàm thì khơi đàu phàt đàt. Sự phàt đàt này kêô dài tơi 40 nàm. Nếu vu khuc đựơc dung trông Nhà bà tôt (xêm bài 9) thì sự phàt đàt tiến lên tơi 90 nàm. Cô thê’ hơn nựà nếu già chu nhàn tự, thựơng làm àm đực.

 • Cự môn là kiết tinh thuôc Dựơng Thô, ràt hơp vơi Tày tự tràch là bơi sàô Thô sành nhà Kim. Nô đựơc dung làm Sàô – chuà (tực ơ Phông – chu) thì ngựơi cung tiên bàc và già đàô đêu hựng vựơng, công dành hiê^ hàch, bà đàô (Nhô, Thích, Làô) đêu tinh thông. Ngựơi tành trí thông minh trông nghê y dựơc và ly sô. Nếu làm bàc sĩ, dựơc sự, bôn sự ràt đựơc vàng dành.

Sao – chúa Cự môn ở nhà có các Sơn chủ Kham Chấn Tôn là thất vị, ở nhà có các Sơn – chú Ly Kiền Đoài là đác vị, ơ nhà cô các Sơn – chú Cấn Khôn là đàng diện. Nhự đàc vị hày đàng diện lại ơ nhàm ngàn sàú chót trực ngô vơi Sơn – chú thiì gói là nhàp miếú. – Phàm Cự môn thết vị cúng khiến chô nhà phàt đàt nhô, đàc vị khiến chô nhà giàú cô vựà vựà, đàng diện khiến chô nhà giàú sàng lơn, nhập miếú khiến nền đài thịnh vựơng và phú qúí tôt đỉnh.

Phàm là nhà cô Sàô – chúà là Cự môn, ơ tơi 5 nàm hày 10 nàm thì khơi đàú phàt đàt. Sự phàt đàt này kéô dài tơi 50 nàm. Nếú Cự môn đựơc dúng trông Nhà bà tốt (xếm bài 9) thì sự phàt đàt tiến tơi 100 nàm. Cô thế’ hơn thế nựà nếú già chú nhàn tự, thựơng làm àm đực.

 • Phú Bàt cúng thúôc vế kiết tinh nhựng chỉ tôt bàng phàn nựà Thàm làng, Vú khúc và Cự môn. Nô là sàô thúôc Môc thự nhì (Thàm làng là Môc thự nhàt) ràt hơp vơi Đông tự tràch, bơi sàô Môc gàp nhà Môc thì vựơng khí. Phú Bàt cô nghĩà là thếô giúp. Vì vày nến cô tết hày xẩú là túy thếô Sơn – chú và Bếp. Nhự Sơn – chú và Bếp thựà kiết dú – niên (Sinh khí, Diên niên, Thiến y) thì nô trơ lực tôt thếm. Bàng Sơn – chú và Bếp thựà húng dú – mến (Túyẹt mẹnh, Ngú qúy, Lúc sàt, Họà hài) thì nô vô dúng không rà gì.

Sàô – chúà Phú Bàt ơ nhà cô càc Sơn – chú Kiến Đôài Cẩn Khôn là thàt vị, ơ nhà cô càc Sơn – chú Khàm Ly là đàc vị, ơ nhà cô càc Sơn – chú Chàn Tôn là đàng diện. Nhự đàc vị hày đàng diện lài ơ nhàm ngàn sàú chôt trực ngô vơi Sơn – chú thì gôi là nhàp miếú.- Phàm Phú Bàt thàt vị thì nhà chỉ đú àn, đàc vị thì nhà khà già, đàng diện là nhà giàú cô vựà vựà, nhàp miếú là nhà giàú sàng trúng bình.

Nhà cô Sàô – chúà là Phú Bàt, ơ tơi 3 nàm hày 8 nàm thì khơi đàú khà già. Sự khà già này kéô dài tơi 15 nàm. Nếú Phú Bàt đựơc dúng trông cài Nhà bà tôt (xếm bài

 • thì khà làú tơi 40 nàm. Hôàc cô thế’ nhiễú hơn nựà nếú già chú nhàn tự, thựơng làm àm đực. (Sự phàt đàt và thơi giàn phàt đàt cúà Phú Bàt chỉ bàng phàn nựà cúà Thàm

làng).

 • Đính ngôà: Thàm làng là sàô Môc phàt đàt lơn, Phú Bàt cúng là sàô Môc nhựng phàt đàt nhô. Đô là bơi dành tự và tính chàt khàc nhàú. Nhựng cúng lôài Môc tàt phài cúng ựng vàô càc sô” 3, 5, 30 và 50. Dô đô thơi giàn phàt đàt cúà Phú Bàt phài bàng thơi giàn phàt đàt cúà Thàm làng, mặc dú sự phàt đàt hơn kếm nhàú ràt xà. Xin thỉnh hôc già súy nghiệm.
 • Phà qúàn là đài húng tinh thúôc Kim, khàc phà Đông tự tràch nhiễú hơn Tày tự tràch, là sàô húng tơn khô nôi đựơng. Phông – chúà cô Phà qúàn sành bẹnh Húynh thúng (bẹnh dà vàng, phú thúng) làm khô sơ côn ngựơi. Cô côn nhựng nô chàng sông làú, côn gài bẹnh làô mà màng cúng yếú. Nô gày nhiễú tài hôàn dự tơn, chàng lúàn là đàc càch hày thàt vị.
 • Liếm trinh là đài húng tinh thúôc Hôà, khàc phà Tày tự tràch nhiễú hơn Đông tự tràch. Phông – chúà cô Liệm trinh làm chô nhà cựà tiếú hôài. Tính càch cúà nô ràt húng dự và liếú lĩnh, nhựng nếú càm thựơng rà trân là môt chiến sĩ mành mế, hàng sày. Nô thựơng gày bẹnh hôàn và thị phi (khạú thiết) và hiếm khích.
 • Vàn khúc là húng tinh thúôc Thúy cô tính thàm xúống chô nến khô mà tàn phàt. Phông – chúà cô nô khiến chô ngựơi làm nhựng chúyẹn điện cúông, rô dài kế’ rà chàng hết, khiến chô nhà súy đôi, vàn mẹnh cúng khôn, húy hôài tô nghiệp, phà hết rúông vựơn. Nếú làm binh sĩ àt vì ngô nghịch mà bị đày ài.

– Lộc tồn là hung tinh thuộc Am Tho. Phong – chua có nó at nhà không thịnh vương, khiến người tàn tà,nhàn khàu bớt dàn, con cài chàng hưng, e tuyệt tự phai làp phông nhì mới tót.

Phương Trinh