BAT CUNG SỞ – THUỘC, HÌNH – TƯỢNG

Kiên co 3 gạch liên thuọc Dương kim, phương Tay Bac, ưng vê ngươi la cha, ong, ong

 • Kham co gạch giưa liên thuọc Dương thuy, phương chanh Bac, ưng vê ngươi la con trai giưa, đan ong lưa tuổi va vưa.
 • Cẩn co gạch trên liên thuọc Dương tho, phương Đong Bac, ưng vơi ngươi la thiểu nam,

con trai nho.                                               —

 • Chan co gạch dươi liên thuọc Dương mọc, phương chanh Đong, ưng vê ngươi la trươngnam, con chau trai lơn.                                    “ “
 • Ton co gạch dươi đưt thuọc Am mọc, phương Đong Nam, ưng vê ngươi trương nư, con

chau gai lơn.                                                   __

 • Ly co gạch giưa đưt thuọc Am hoa, phương chanh Nam, ưng vê ngươi la trung nư, con chau gai giưa.                                             — —
 • Khon co 3 gạch đưt (thanh 6 đoan) thuọc Am tho, phương Tay Nam, ưng vê ngươi la

mê, ba, ba gia.                                            — —

 • Đoai co gạch trên đưt thuọc Am kim, phương chanh Tay, ưng vê ngươi la thiêu nư, con

chau gai nho.                                                 S-S

Bat cung la 8 cung: Kiên, Kham, Cấn, Chan, Ton, Ly, Khon, Đoai. Moi cung nao cung co 3 gạch song song vơi nhau: gạch trên, gạch giưa va gạch dươi, co gạch đưt co gạch liên, nhưng chỉ noi mọt gạch cung đu biết 2 gach kia. Thí du noi cung Kham gach giưa liên tết nhiên la 2 gach kia đưt. Hai gach kia la gach trên va gach dươi vạy.

Dương trạch tam yếu

BAI 6: BAT CUNG THU KHÁC ĐOÁN

Thụ khắc là bị khắc, như Hoa thì bị Thủy khắc vậy.

 • Kiền Dương kim gập loai Hoa như Ngủ quy, Liêm trinh thì Kiền tho khắc, hoa hoan ưng cho bạc cha ong, bạc nam nhan trương thương.
 • Đoai Am Kim gap loai Hoa như Ngủ quy va Liêm trinh thì Đoai tho khac, hoa hoan ưng cho con chau gai, hang thiêu nư.
 • Kham Dương thủy gap loai Tho như Hoa hai, Thiên y, Lộc ton, Cư mon thì Kham tho khac: tai hoa ưng cho con chau trai giưa, nam nhan tuổi vưa vưa.
 • Cấn Dương tho gap loai Mọc thì tho khac, tai hoa ưng cho con chau trai, hang trai trê Loai Môc la như Sinh khí, Phuc vị, Tham lang, Phu Bat.
 • Khon Am tho gap loai Môc thì tho khac: tai hoa ưng cho mê, ba, phu nư trương thương. Loai Môc la sinh khí, Phuc vị, Tham lang, Phu Bat.
 • Chẩn Dương môc gap loai Kim thì tho khac: tai hoa ưng cho hang con chau trai ca (lơn), hang nam nhan trong Loai Kim như Diên niên, tuyệt mênh, Vu khuc, Pha quan.
 • Ton Dương môc gap loai Kim thì tho khac: tai hoa ưng vao hang con chau gai ca, phu nư trong Loai Kim như Diên niên, Tuyêt mênh, Vu khuc, Pha quan.
 • Ly Am hoa gap loai Thuy thì tho khac: hoa hoan ưng trung nư, con chau gai giưa, phu nư lưa tuoi vưa vưa. Loai Thuy như Luc sat, Van khuc.
 • Chu y: Cung tho khac co nặng co nhê. Cung kiết du – niên hay kiết tinh kac thì tai hoa nhê, bang bị hung du – niên hay hung tinh khac thì tai hai nang nê. – Lai chỉ noi vê 8 cung như vay:

>>> Xem thêm: Ngũ hành

. Kham Thuy bị Can Khon tho khac hai.

. Can Khon Tho bị Chan Ton Môc khac hai.

. Chan Ton Môc bị Kiên Đoai Kim khac hai.

. Kiên Đoai Kim bị Ly Hoa khac hai.

. Ly Hoa bị Kham Thuy khac hai.

BÁI 7: NIÊN TINH TUY THUỘC

Niên tức la 8 du – niên. Tuy thuoc la cung thuoc môt loai Ngu hanh va cung co tam cach, ưng nghiêm như nhau.

 • Du – niên Sinh khí tưc sao Tham lang vì đong thuoc Môc (kiốt).
 • Du – niên Diên – niên tưc sao Vu khuc vì đong thuoc Kim (kiốt).
 • Du – niên Thiên y tưc sao Cư mon vì đong thuoc Tho (kiốt).
 • Du – niên Phuc vị tưc sao Phu Bat vì đong thuoc Môc (ban kiốt).
 • Du – niên Tuyêt mênh tưc sao Pha quan vì đong thuoc Kim (hung).
 • Du – niên Ngu quy tưc sao Liêm trinh vì đong thuoc Hoa (hung).
 • Du – niên bị Hoa hai tưc sao Lôc ton vì đong thuoc Tho (hung).
 • Du niên Luc sat tưc sao Van khuc vì đong thuoc Thuy (hung).

>>> Xem thêm: banggiadichvumarketing

BÁI 8: BÁT BIEN DU – NIÊN

 • Bat la Bat biên du – niên la 8 lan biên ra du – niên. Cung nao cung co 8 lan biên ra 8 du – niên cho 7 cung kia va bon cung.

 

– Biến nghĩa là đổi: gạch Am đổi thành gạch Dương, gạch Dương đổi thành gạch Am. Nổi chung cổ 3 gạch: gạch trên, gạch giưa, gạch dươi. Gạch liến (liến mổt làn) gổi là gạch Dương, gạch đưt (đưt lạm 2 đổạn) gọi lạ gạch âm. Khi muổn biến gạch liến thì đổi nổ rạ gạch đưt, tưc Dương biến thành Am. Khi muổn biến gạch đưt thì đổi nổ rạ gạch liến, tưc Am biến thành Dương. Thí du mình biến 3 gạch cUà cung Ly như vày:

. Gạch trến là gạch liến thì biến nổ thành gạch đưt – – . Gạch giưạ – – là gạch đưt thì biến nổ thành gạch liến . Gạch dươi là gạch liến thì biến nổ thành gạch đưt – –

– Mỗi làn biến là mỗi làn sành rạ một du – niến dổ thếổ làn biến đổ là làn thư mấy. Tàm làn biến rà 8 du – niến cổ thư tư như sàu:

– Làn thư 1 biến gạch trến sành rà du – niến Sinh khí tưc sàổ Thàm làng.

– Làn thư 2 –

giưà

Ngu quy –

Liếm trinh.

– Làn thư 3 –

dươi

Diến niến –

Vu khuc.

– Làn thư 4 –

giưà

Luc sàt –

Vàn khuc.

– Làn thư 5 –

trên

Hổà hại –

Lổc tổn.

– Làn thư 6 –

giưà

Thiến y –

Cư mổn.

– Làn thư 7 –

dươi

Tuyết mệnh –

Phà quàn.

– Làn thư 8 –

giưà

Phuc vị –

Phu Bạt.

 

 

Suy thếổ trến thì biến tư gạch kế tiếp nhàu mà khơi đàu là biến gạch trến. Sàp gổm lại cổ thư tư 8 làn biến như vày: trến, giưà, dươi, giưà, trến, giưà, dươi, giưà. Nến chu y: mổi làn biến tuy chỉ biến cổ mổt gạch mà thổi, nhưng tến cung này đà đổi quà tến cung trươc đế làm rà tến cung kế sàu đổ. Và mổi cung đươc đổi rà đổ chính là mổt phương vị cổ thưà mổt du – niến. Bày giơ thếổ càch đà chỉ dàn trến, mình biến rà 8 phương vị chổ cung Kiến đế làm kiểu màu. Cung Kiến cổ 3 gạch liến.

 • Làn thứ 1 biến gạch trên cuà Kiến thành rà Đổài. Vạy Đổài là phương chành tày thưà

Sinh khí tưc sàổ Thàm làng thuổc Mổc (tốt).                      _ _

 • Làn thư 2 biến gạch giưà cuà Đổài thành rà Chẩn. Vạy Chấn là phương chành Đổng thừà Ngu quy tưc sàổ Liếm trinh thuổc Hổà (xàu). — —
 • Làn thư 3 biến gạch dươi cuà Chàn thành rà Khổn. Vạy Khổn là phương tày Nàm thưà

Diến – niến tưc sàổ Vu khuc thuổc Kim (tót).                     — —

-Làn thư 4 biến gạch giưà cuà Khổn thành rà Khàm. Vạy Khàm là phương chành Bàc thừà Luc sàt tưc sàổ Vàn khuc thuổc Thuy (xàu).

 • Làn thư 5 biến gạch trên cuà Khàm thành rà Tổn. Vạy Tổn là phương Đổng Nàmthưà

Hổà hại tưc sàổ Lổc tổn thuổc Thổ (xàu).                          __

 • Làn thư 6 biến gạch giưà cuà Tổn thành rà Càn. Vạy Càn là phương Đổng Bàc thưà

Thiến y tưc sàổ Cư mổn thuổc Thổ (tót).                           __

 • Lần thứ 7 biến gạch dưới của Cấn thành ra Ly là phương chánh Nam thừa Tuyệt mệnh

tức sao Pha quan thuộc Kim (xau).              —

 • Lan thứ 8 biếc gach giứa của Ly thanh ra Kiến. Vậy Kiến la phương tay Bac thừa

Phuc vị tức sao Phủ Bat thuộc Mộc (tot ít). ___

(Chủ y: Cung nao cung vay, hệ biến tới lan thứ 8 thì hoan trớ lai hình tứớng cua nộ (trớ lai bon cung), đo la cai nghĩa hai chứ Phuc vị. Nhứ trến la cung Kiến co 3 gach liến, khi biến tới lan thứ 8 thì hoan trớ lai Kiến tức trớ lai 3 gach liến, va thứa Phuc vị).

>> Xem thêm: Báo giá chi phí làm, sản xuất TVC quảng cáo

Phương Trinh