Sách kiến trúc Archive

Bất tinh sở

Bat tinh la 8 sao (8 ngoi sao). Sao tot gọi

CAC ỨNG BIEN VA HO BIEN

Trông phêp Bát biến du – niên (xêm bái 8) cô

LẬP THANH 8 CUNG BIEN RA DU – NIÊN

Nhứ trên đa chỉ dan cach biến 8 lan sanh ra

BAT CUNG SỞ – THUỘC, HÌNH – TƯỢNG

Kiên co 3 gạch liên thuọc Dương kim, phương Tay Bac,

Ngũ hành

Ngu hành là 5 hành: Kim, Mỗc, Thuy, Hỗà, Thỗ. Vàn

SAI BIỆT TRONG BA CHO CHÍNH YẾU

Ở Tịnh – trâch dùng Chù – phông chỉ thứâ môt

ĐÔNG TÂY TRẠCH, TRU, MỆNH.

Năm chữ tựa đề trên là nói: gồm: Đông tứ trạch,

Dương trạch tam yếu – tử trạch

Dương trạch tam yếu là nhà ở dương thế có ba